Товаро-захватни аксесоари за стоманени въжета и сапани
 
Изберете език:
Български English

Общи условия


Общи условия за осъществяването на търговската дейност на

Ариадна Инвест ООД

Чл. 1.(1) Ариадна Инвест ООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) е търговско дружество по смисъла на чл. 63 от Търговския закон, което извършва своята търговска дейност в пълно съответствие с действащото българско законодателство.

(2) Дружеството отговаря на законовите изисквания за извършване на търговска дейност и съобразява своята дейност с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(3)  Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул „Яребична” 12,  тел. 052-691717, електронна поща: office@ariadna-bg.com  

Чл. 2.(1) Дружеството осъществява своята търговска дейност на посочените за целта търговски обекти.

Чл. 3. (1) Сключваните от Дружеството договори за продажба го задължават със срочното, добросъвестно и цялостно изпълнение на поетите задължения.

(2) Потребителите, страна по сключените от Дружеството договори, се задължават със заплащането на уговорената цена.

(3) Дружеството се задължава да действа с необходимата грижа за осигуряването на безопасността на предоставените стоки за живота и здравето на потребителите.

(4) Сключването, осъществяването и унищожаването на договора за продажба се провежда с надлежната грижа, отправена от Дружеството към потребителите.

(5) Предвидените обезпечения в разпоредбите на договорите за продажба следва срочно да достигнат до знанието на потребителите.

(6) Рискът от погиване на обектите на договорите за продажба преминава от Дружеството към потребители в момента на предаване на стоките на потребителя или на упълномощено от него лице.

Чл. 4. Качеството на предоставяните от Дружеството стоки е скрепено със законова гаранция.

Чл. 5. Срочно изпълнение на сключените договори за продажба е свързано с цялостно изпълнение на поетите по тях права и задължения.

Чл. 6. (1) Разпоредбите на договорите, сключени от Дружеството, уреждат условията на плащане, доставка, комуникация, както и правото на рекламация.

(2) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Дружеството стоката да бъде приведена в състоянието, уредено в договора, като избере между извършване на ремонт или замяна на стоката с нова.

(3) Обезщетението, свързано с правото на рекламация следва да е пропорционално с обекта на договора и поетите във връзка с него задължения.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие със сключения договор следва да се извърши безплатно за потребителя, при условията на чл. 113 от ЗЗП.

Чл. 7. (1)  Дружеството поддържа регистър на направените рекламации, съдържащ информация относно предмета на рекламацията, датата и субект на рекламацията.

(2)  Дружеството предоставя на рекламаторите изрични доказателствени средства за направената рекламация, съдържащи предмета на рекламация, датата и субекта.

Чл. 8. (1) Дружеството предоставя търговска гаранция по смисъла на чл. 117 от ЗЗП за предоставените на потребителите стоки.

 

„Ариадна Инвест“ ООД

www.ariadna-bg.com

Уеб Дизайн & SEO:
VarnaWeb.bg